Grafické partitúry, hry s pesničkami, netradičné techniky hry a mnoho iného ...


    Základná umelecká škola v Banskej Štiavnici organizovala pri príležitosti 5. ročníka klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká hudobný seminár na tému - Fero Király : Botanická záhrada. Seminár bol primárne určený pre pedagógov hry na klavír a ich žiakov, ale záčastnili sa ho aj učitelia akordeónu, flauty, či čembala. Seminár prebiehal pod vedením Fera KIRÁLYHO, ktorý predstavil svoju zbierku hier a skladieb nielen pre klavír Botanická záhrada. Seminár sa konal ako sprievodné podujatie klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká 2020, na ktorej bude udelená špeciálna cena za interpratáciu skladieb z tohoto cyklu.
            


    Zbierka Botanická záhrada obsahuje hudobné hry a skladby, ktoré boli vytvorené Ferom Királym pre študentov. Je určená zvedavým pedagógom a žiakom, ktorí radi skúšajú a hľadajú. Materiál je rôznorodý, vhodný pre rôzne úrovne klavírnej hry.

    Časť tejto zbierky tvoria grafické partitúry, čo znamená, že hudba je zapísaná iným ako konvenčným spôsobom. Grafická hudba má veľký potenciál pri rozvíjaní hudobnej a zvukovej predstavivosti detí. Keď deti nepoznajú noty, veľmi radi si vymyslia svoje vlastné značky, ktoré si ľahko zapamätajú a použijú. Okrem radosti z hľadania zvukov ich to učí počúvať a všímať si kvalitu výsledného zvuku.
    Zbierka obsahuje skladby – hry, ktoré využívajú hudobný materiál detských pesničiek - „štandardov”, k novej hudobnej skúsenosti. Smerujú dieťa k tvorbe vlastnej hudobnej formy. Vytvorením a použitím vlastných grafických značiek k jednotlivým „hlasom“ sa dieťa stáva konštruktérom formy a skutočnej partitúry. Alebo naopak, žiak je nútený rozbíjať pôvodnú formu a atomizovať pesničku na jednotlivé motívy, ktoré sa následne stávajú novým stavebným materiálom.
    Király v zbierke oboznamuje mladých interpretov aj s niekoľkými netradičnými technikami hry na klavíri. Napríklad v skladby pre preparovaný klavír, čiže klavír, ktorý má medzi strunami vložené skrutky či gumičky a pod. Preparovaním je možné na klavíri vylúdiť nečakané a veľmi pekné zvuky perkusívneho charakteru. Túto metódu najviac rozvinul a spropagoval John Cage v mnohých svojich dielach, no najmä v úžasnom cykle Sonát a interlúdií pre preparovaný klavír.


Seminár prebiehal pod vedením:

Fero Király je absolventom Hudobnej fakulty VŠMU v Bratislave kde vyštudoval hru na klavír. Zaoberá sa hudobnými projektmi s presahom do performance, soundartu, inštaláciami, interpretáciam súčasnej hudby, hudobnými reinterpretáciami výtvarných diel, ako aj edukačnými projektmi v oblasti hudby, hudobnej kompozície a soundartu. Využíva pri tom nové hraničné experimentálne polohy, vytvára si vlastný software a rád spolupracuje na projektoch s inými umelcami s viacdisciplinárnym zameraním. Je autorom hudobného nástroja Zvukodrom (Soundring) určeného deťom a učiteľom hudby/hudobnej výchovy, ako aj zbierky Botanická záhrada, ktorá obsahuje experimentálnu hudbu a hudobno-zvukové hry pre deti. Zbierka sa v ostatnom čase etablovala v priestore slovenských základných umeleckých škôl a stala sa súčasťou hudobnej výchovy detí. Okrem Clustru, ktorý je jeho domovským projektom, je súčasťou mnohých slovenských aj medzinárodných umeleckých platforiem ako VENI, Király&Žabková, Námestie Republiky, Dirt ensemble, Urban H., a iných.
Viac na http://www.ferokiraly.com

AI Website Creator